Taisyklės ir sąlygos

 1. Mokymų sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjui mokymus Pagal kliento pasirinktą programą, kuri pateikiama svetainėje www.onlinenagukursai.lt (toliau – „Mokymai“), o Mokinys įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.

1.2. Mokymų vykdymo forma – pamokos Online grupine forma.

1.3. Mokymų tikslas – Mokymų metu pagerinti Pirkėjo-Mokinio įgūdžius, atnaujinant bei įtvirtinti Pirkėjo-mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Pirkėjui-Mokiniui pasirengti būsimam darbui.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4. Pirkėjas yra informuotas, kad visa Mokymų medžiaga, įskaitant mokymus Online (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Pirkėjas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. ONLINE mokymus draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytą įsipareigojimą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui baudą, lygią 1 000 EUR (vienam tūkstančiui eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda bei atsakomybė numatyta LR Baudžiamajame ir Administracinių nusižengimų kodekse.

 1. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Teikti Mokymo paslaugas kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, Mokymų metu konsultuoti Pirkėją bei teikti visapusę pagalbą, susijusią su Mokymais.

3.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.4. Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) apie tai iš anksto prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informavęs apie tai Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu žinute. Seminaro atveju mokymai gali būti vykdomi kitoje vietoje dėl mokinių skaičiaus, apie tai informavus Pirkėją prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki Mokymų pradžios.

3.5. Už mokymus pervestas avansas laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais bei yra negrąžinamas. Pirkėjo sumokėtas Avansas yra panaudojamas Mokymo programos parengimo išlaidoms padengti, Mokinio rinkinio (nagų priemonių, mokymų medžiagos parengimui, kitoms mokymų reikmėms) įsigijimui ir kitoms Paslaugų teikėjo patiriamoms išlaidoms Mokymų organizavimui padengti.

3.6. Pirkėjui neinformavus, jog nedalyvaus pirmoje pamokoje bei į ją neatvykus, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį / sustabdyti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Mokinio sumokėtas Avansas, yra negrąžinamas Mokiniui bei laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais.

3.7. Už mokymus pervedus pilną kainą ar pasirašius mokymų sutartį su grafiku, pirkėjas turi teisę atsisakyti dalyvauti mokymuose ir nutraukti šią sutartį ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, o vėlesnės registracijos atveju, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios – mokėjimas grąžinamas atskaičius avansą (per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo el.paštu ( lina.jonuse@lingrid.lt). Pranešus apie sutarties nutraukimą likus mažiau negu 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas savo tiesioginių ir netiesioginių nuostolių padengimui turi teisę gauti bei pasilikti sau 50 proc. visos mokymų kainos žalos atlyginimui bei nuostoliams.

3.8. Esant Nenugalimai jėgai ar atsiradus aplinkybėms nepriklausiančioms nuo Šalių valios ir dėl kurių Paslaugų teikėjas negali įvykdyti Paslaugos, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą kitu, pasibaigus aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi mokymai.

3.9. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas, Paslaugų teikėjo nurodytoje vietoje. Kadangi parduodami mokymai, nėra fizinės prekės, pristatymas nevykdomas.

 1. Prekių Pirkimo-Pardavimo bendrosios nuostatos
  1.1. Šios Elektroninės parduotuvės ir prekių grąžinimo taisyklės (toliau, Taisyklės) yra skirtos reglamentuoti pardavėjo Linos Jonušės (toliau – Pardavėjas) turimos elektroninės parduotuvės www.onlinenagukursai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) ir Pirkėjo tarpusavio santykius, kurie atsiranda Pirkėjui perkant prekes (toliau – Prekės) iš Pardavėjo turimos Elektroninės parduotuvės.

1.2. Šios Taisyklės, jas priėmus/sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti Taisykles. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Pirkėjo nuo iš šių Taisyklių kylančių pareigų vykdymo.

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis
  2.1. Santykiams, tarp šalių susiklosčiusiems pirkimo – pardavimo sutarties (toliau, Sutartis) pagrindu taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Sutarties nuostatos aiškintinos remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

2.2. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje pateikia Prekių aprašymus, katalogus ar kitą informaciją, kuria remdamasis Pirkėjas tinkamai įvertina ir pasirenka Prekę.

2.3. Pirkėjas laisva valia pasirenka iš siūlomų Prekių jam priimtinas ir jas užsisako, nurodydamas Pardavėjo prašomus pateikti duomenis.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodomi pagrindiniai Sutarties duomenys: Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina. Sprendžiant visus iš to kylančius šalių tarpusavio ginčus remiamasi būtent šiuo užsakymu.

2.5. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas užsakyme nurodytu būdu informuoja Pirkėją apie jo užsakymo patvirtinimą.

2.6. Nuo užsakymo patvirtinimo momento Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta.

 1. Prekių kaina
  3.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje nurodo Prekių galutines kainas su PVM.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas perka Prekę už tą kainą, kuri nurodyta Elektroninėje parduotuvėje Prekių užsakymo metu. Jei Prekės kaina po Prekių užsakymo atlikimo pasikeičia, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti tą kainą, kuri buvo nurodyta užsakymo atlikimo metu.

3.4. Pirkėjas apmoka už prekės į VŠĮ Grožio industrija Mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo nr.

 1. Prekių aprašymas
  4.1. Pirkėjas turi susipažinti su Pardavėjo nurodyta informacija apie įsigyjamą Prekę.

4.2. Pirkėjas, rinkdamasis Prekę, turi būti apdairus ir veikti protingai. Pardavėjo atžvilgiu netaikoma atsakomybė tuo atveju, jei Pirkėjas apsirinka dėl tam tikros Prekės savybių dėl to, kad buvo neapdairus ir tokioje pat situacijoje atidus, apdairus ir rūpestingas asmuo būtų išvengęs apsirikimo.

4.3. Visos siūlomos įsigyti Prekės yra nesibaigusio galiojimo (galiojimo data yra fiksuojama ant Prekių pakuočių). Tokiu atveju, jei Pirkėjas gauna pasibaigusio galiojimo prekę, Pardavėjas savo sąskaita ją pakeičia tinkama.

 1. Prekių pristatymas ir priėmimas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti Prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis Prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo klausimus.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.5. Pardavėjas pats arba per įgaliotą asmenį pristato Pirkėjui Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą.

5.6. Išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu apmoka Pirkėjas.

5.7. Esant matomų defektų, Prekės trūkumų, pakuotės defektų ir kitų akivaizdžių neatitikimų, Pirkėjas apie tai turi pažymėti sąskaitoje faktūroje Prekių pristatymo metu. Kitu atveju pripažįstama, kad Pirkėjui pristatytos ir Pirkėjo priimtos Prekės yra tinkamos kokybės, atitinkančios įprastus tos rūšies Prekėms taikytinus reikalavimus, ir Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas Pardavėjui.

5.8. Pirkėjas neturi teisės reikalauti sumažinti Prekių kainos dėl jo manymu esamų trūkumų, kurie yra visiškai nepagrįsti. Pateisinami tik atvejai, kai Pirkėjas atsisako priimti akivaizdžiai nekokybišką Prekę ir tai pažymi sąskaitoje faktūroje Prekių priėmimo perdavimo metu.

5.9. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

5.10. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui iškart tuomet, kai Prekes Pardavėjas įteikia nuvežti į Pirkėjo nurodytą vietą Pirkėjo pasirinktam vežėjui, kuris nėra Pardavėjas ar jo darbuotojas.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
  6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

6.2. Pirkėjas, nepatenkintas gauta Preke, turi apie tai informuoti Pardavėją vienu iš Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų kontaktų.

6.3. Pirkėjas, grąžinantis netinkamos kokybės Prekes, turi būti išlaikęs Prekės prekinę išvaizdą, grąžinti ją originalioje pakuotėje, būti nesugadinęs Prekės ar kitaip jos sistemingai nenaudojęs.

6.4. Nekokybišką prekę Pirkėjas gali gražinti per 14 dienų nuo jos gavimo. Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti Pardavėjas. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.

6.5. Grąžinant prekes, Pirkėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą, kurią gavo priimdamas Prekes.

6.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei mato, jog šios buvo sistemingai naudojamos pagal paskirtį, yra sugadintos paties Pirkėjo ar neatitinka kitų, 6.2 punkte nurodytų reikalavimų.

6.7. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekes pakeičia tinkamos kokybės Prekėmis.

6.8. Nesant tapačių Prekių, Pirkėjui grąžinama jo už Prekes sumokėta kaina per 2 (dvi) dienas nuo Prekių grąžinimo dienos.

6.9.Subjektyviais kriterijais grindžiamas Pirkėjo nepasitenkinimas preke nėra pagrindas ją keisti ar grąžinti.

 1. Šalių atsakomybė
  8.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateiktos informacijos, tame tarpe kontaktinių duomenų, tikslumą ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pardavėjas atsako tik už savo ar savo darbuotojų veiksmus, atliktus esant kaltei. Už trečiųjų asmenų veiksmus Pardavėjas neatsako.

8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Pardavėjas neatlygina nuostolių, kurie didesni negu perkamos Prekės kaina.

 1. Asmens duomenų sauga
  9.1. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris) būtų naudojami prekių ir paslaugų el. parduotuvėje pardavimo tikslu.

9.2. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) būtų naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali bet kada atsisakyti šio sutikimo apie tai informuodamas parduotuvės kontaktuose nurodytų el. paštu.

9.3. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neapdairumą, jei šis savo prisijungimo ar kitus reikšmingus duomenis atskleidžia tretiesiems asmenims ir dėl to patiria žalą.

 1. Intelektinės nuosavybės apsauga
  10.1. Elektroninėje parduotuvėje teikiami Prekių aprašymai ar kita informacija yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė ir saugoma įstatymų.
 2. Baigiamosios nuostatos
  11.1.Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Šalys nustato sutartinį teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

 

 

error: Kopijuoti turinį draudžiama!

Kursai pigiau

Rašyk el.paštą ir nuolaida tavo!

Gavę užklausą jūsų el.paštu persiųsime jums 20% nuolaidos kodą kursų įsigyjimui